فایل صوتی امادگی ازمون وکالت - منابع وکالت - منابع قضاوت - منابع سردفتری اسناد رسمی

امروز:

ویس های امادگی ازمون وکالت 1399

adk 98 

MADANI 98

TEJARAT 98

adm 98 

jaza omomi 98

OSUL 98

 


 •  پخش انلاین فایل صوتی حقوق مدنی یک
 •  پکیج صوتی امادگی ازمون وکالت و قضاوت و مشاوران حقوقی 99
 •  تجارت کامل رشیدی نسب
 •  فایل صوتی 98 مدنی جرعه نوش
 •  فایل صوتی ادک 98 ساولانی
 •  فایل صوتی اصول شبخیز
 •  فایل صوتی اییدا دارسی مدنی جدید کمالوند
 •  فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 98 رکمالوند
 •  فایل صوتی تجارت رشیدی نسب 98
 •  فایل صوتی حقوق جزا ساولانی 98
 •  فایل صوتی حقوق جزای اختصاصی ساولانی 98
 •  فایل صوتی حقوق جزای عمومی ساولانی 98
 •  فایل صوتی کامل مدنی جرعه نوش
 •  فایل صوتی مدنی جرعه نوش
 •  فایلص وتی دادرسی کیفری ساولانی
 •  ویس اسمعیل ساولانی
 •  ویس جدید اصول
 •  ویس جدید تجارت
 •  ویس جدید تجارت 1 تا4
 •  ویس جدید تجارتن
 •  ویس جدید جزا
 •  ویس جدید جزای اختصاصی
 •  ویس جدید جزای عمومی
 •  ویس جدید کیفری
 •  ویس جدید مدنی 1نت 8
 •  ویس جرعه نوش
 •  ویس جزا اختصاصی جدید
 •  ویس جزا عمومی جدید
 •  ویس ساولانی
 •  ویس شبخیز
 •  ویس کلاس های 98
 •  ویس کلاس های 99
 •  ویس کلاسهای 00
 •  ویس کمالوند
 •  ویس هاشمی
 •  ویس های جدید وکالت


نوشته شده در : شنبه 24 اسفند 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: ویس حقوق مدنی ، ویس تجارت ، ویس کیفری ، ویس اصول فقه ، ویس حقوق جزای عمومی ، ویس ایین دادرسی کیفری ، ویس حقوق تجارت 1تا 4 ،

ماده خوانی تدریس دکتر سماواتی

نمونه ماده خوانی تدریس دکتر سماواتی

 


نوشته شده در : یکشنبه 7 مهر 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: ماده خوانی تدریس دکتر سماواتی ،

تدریس نکات کیفری

نمونه تدریس نکات کیفری

  


نوشته شده در : یکشنبه 7 مهر 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس نکات کیفری ،

تدریس نکات مهم ایین دادرسی مدنی

نمونه تدریس نکات مهم ایین دادرسی مدنی


نوشته شده در : یکشنبه 7 مهر 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس نکات مهم ایین دادرسی مدنی ،

نمونه ماده خوانی تدریس دکتر سماواتی

نمونه ماده خوانی تدریس دکتر سماواتی

  


نوشته شده در : یکشنبه 7 مهر 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه ماده خوانی تدریس دکتر سماواتی ،

اگهی ازمون متقاضیـــان اخذ پروانه وکالت دادگســـتری 98 ماده 187

مركز وكالء، كارشناســـان رســـمی و مشـــاوران خانـــواده قوه قضائیـــه، در اجرای بند »ب« مـــاده 4 آئین
نامـــه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه ســـوم توســـعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســـامی
مصـــوب 29/11/97 از متقاضیـــان اخذ پروانه وکالت دادگســـتری جهت شـــرکت در آزمـــون ثبت نام به
عمل می آورد.
الف( مدارک الزم جهت ثبت نام در آزمون وكالت:
داوطلبـــان محترم الزم اســـت تصویر اســـکن شـــده مـــدارک زیـــر را در هنگام ثبت نـــام در ســـامانه بارگذاری
نما یند .
1 )یـــک قطعـــه عکـــس 4*3 بـــا زمینـــه روشـــن و رعایـــت شـــئونات اســـامی بـــا حجـــم حدا کثـــر 150
کیلو با یـــت .
2 )تمام صفحات شناسنامه
3 )کارت ملی
4 )گواهـــی فراغـــت از تحصیـــل یـــا گواهی اشـــتغال به تحصیـــل در مقطع کارشناســـی یا باالتر رشـــته
حقـــوق )گرایشهـــای مختلـــف حقوق و فقـــه و مبانی حقـــوق اســـامی( از دانشـــكدههای معتبر
داخلـــی یـــا خارجـــی )در حالـــت اخیر، بـــه شـــرط ارزیابی رســـمی(
5 )مـــدرک نشـــان دهنده وضعیت نظـــام وظیفه برای آقایـــان )کارت پایـــان خدمت،گواهی معافیت
دائـــم یا موقت( و در خصوص افرادی که در حال ســـپری کردن خدمت وظیفه عمومی هســـتند
یـــا در مهلـــت قانونـــی اعزام بـــه خدمت پس از اتمـــام معافیت تحصیلی هســـتند، مـــدارک مثبت
این وضعیت باید ارســـال شـــود.
6 )پروانـــه وکالـــت ویـــژه دارنـــدگان پروانـــه وکالت که بـــرای تغییـــر حوزه قضایـــی خدمـــت در آزمون
شرکت میکنند.
تبصـــره 1 :داوطلبانـــی کـــه موفـــق به کســـب حد نصاب نمـــره و رتبـــه در آزمون میشـــوند برای اخـــذ پروانه
وکالـــت باید شـــرایط مقرر در مـــاده 5 آئین نامه اجرایی مرکز و ســـایر قوانین و مقررات حا کـــم بر اخذ پروانه
وکالـــت و مفـــاد آنهـــا را دارا باشـــند، آ گاهـــی از ایـــن شـــرایط و مقـــررات هنـــگام ثبت نـــام در آزمون بـــر عهده
داوطلبـــان اســـت و مســـئولیت عدم احراز شـــرایط در قوانیـــن مذکور متوجه ایشـــان خواهد بـــود، قبولی در
هـــر یـــک از مراحل آزمون یـــا مصاحبه علمی و شـــخصیتی برای شـــرکت کنندگانی که شـــرایط ذکر شـــده در
قوانیـــن و آییـــن نامههـــای مربوطه را نداشـــته باشـــند هیچگونه حقی ایجـــاد نمیکند.
تبصره 2 :داوطلبان هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط غیبت از خدمت وظیفه عمومی باشند.
ب( نحوه ثبت نام:
1 )داوطلبان آزمون وكالت بایـــد از تاریخ 1/8/98 تا 8/8/98به وب ســـایت ir.Judiciarybar.www
مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آ گهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
2 )متقاضیـــان در هنـــگام ثبت نام الزم اســـت با اســـتفاده از کارتهای بانکی عضو شـــتاب نســـبت
بـــه پرداخـــت هزینـــه ثبـــت نـــام اقـــدام نمایند.
ً محل شـــرکت در آزمـــون را انتخـــاب میکننـــد و انتخاب
3 )متقاضیـــان در هنـــگام ثبـــت نـــام، صرفـــا
حـــوزه قضایـــی محل خدمـــت پس از اعالم اولیـــه نتیجه آزمون توســـط داوطلبـــان انجام خواهد
شـــد. نحـــوه انتخاب حوزه قضایـــی و ضوابط حا کـــم بر آن همزمان بـــا اعالم نتایـــج اولیه، اطالع
رســـانی خواهد شـــد.
ج( زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه:
آزمون در تاریخ 29/9/1398 ســـاعت 9 صبح در حوزههای آزمون سراســـر کشـــور برگزار خواهد شـــد، کارت
ورود بـــه جلســـه از تاریخ 15/9/1398 از طریق ســـایت مرکز در اختیار متقاضیـــان قرار خواهد گرفت.
د( مواد و منابع امتحانی:
سؤاالت آزمون از قوانین و مقررات زیر و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها در موضوعات ذکر شده خواهد بود:
آیین دادرسی مدنی
• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 با
اصالحات بعدی
• قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصالحات بعدی
• قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394
• قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
• قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
• قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397
• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
آیین دادرسی کیفری
• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
• آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 13۹۷
• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
حقوق تجارت
• قانون تجارت مصوب سال 1311
• الیحه قانونی اصالح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
• قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال 1370 با اصالحات بعدی
• قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال 1387 با اصالحات بعدی
• قانون صدور چک مصوب سال 1397
• قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
• قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392
• قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۷۵ با اصالحات بعدی )بخش تعزیرات(
• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری مصوب سال 1367
• قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
• قانون مبارزه باپولشویی مصوب سال 1386 با اصالحات بعدی
• قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصالحات بعدی
فقه )منبع تحریر الوسیله(
• کتاب الوکاله
• کتاب القضاء
• کتاب الشهادات
• کتاب االقرار
• کتاب االیمان
حقوق ثبت
• قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1310 با اصالحات بعدی
• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 1387
حقوق مدنی
• قانون مدنی مصوب سال 1307
• قانون امور حسبی مصوب سال 1319 با اصالحات بعدی
• قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13۵۶
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13۷۶
• قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 با اصالحات بعدی
• قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
• قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵(به جهت آشنایی با قوانین بیمه و بحث های مربوط به
مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی(
• قانون حمایت خانواده مصوب سال 13۹۱
• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 1387
هـ( تذکرات مهم:
ً بـــرای شـــرکت در آزمون کتبـــی دریافت میشـــود و بـــه هیچ وجه مســـترد
1 )وجـــه پرداختـــی صرفـــا
نخواهـــد شـــد، پرداخـــت هزینـــه شـــرکت در ســـایر مراحـــل ارزیابـــی نیـــز بـــر عهـــده داوطلبـــان اســـت.
2 )۳۰ درصـــد از ظرفیـــت پذیـــرش هـــر حـــوزه قضائـــی بهایثارگـــران مذکـــور در مـــاده ۵۹ مکـــرر قانون
جامـــع خدمات رســـانی به ایثارگران، کـــه حداقل۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شـــده را کســـب
نمودهانـــد اختصـــاص مییابـــد. اســـتفاده از ایـــن ســـهمیه مانـــع از پذیـــرش ایثارگرانی کـــه نمره
قبولـــی ســـهمیه آزاد را کســـب نمودهانـــد نمیباشـــد.
تعریـــف ایثارگـــر بـــر مبنای قانـــون مذکـــور : فرزندان و همســـران شـــهدا، جانبـــازان بـــا حداقل ده
درصد )10 ،)%آزادگان با داشـــتن حداقل ســـهماه ســـابقه اســـارت و رزمندگان با داشـــتن حداقل
شـــشماه حضـــور در جبهـــه و همســـر و فرزنـــدان جانبـــازان بیســـت و پنـــج درصـــد)25 )%و باالتر
و فرزنـــدان و همســـران آزادگان و فرزنـــدان رزمنـــدگان دارای حداقـــل دوازده مـــاه ســـابقه حضور
داوطلبانـــه در جبهه.
3 )مشـــمولین بند 2 ضروری اســـت گواهی مربوطه را از مراجع ذیصالح حسب مورد )بنیاد جانبازان
انقالب اســـامی اســـتان، ســـتاد رســـیدگی به امور آزادگان، بنیاد شـــهید انقالب اســـامی، واحد
بســـیج ســـپاه پاســـداران انقالب اســـامی، امور جهادگران وزارت جهادكشـــاورزی، امور ایثارگران
ســـتادکل ارتـــش ج.ا.ا( تا قبل از برگـــزاری آزمون اخذ نمـــوده و در زمان ثبت نـــام آزمون در محل
مربوطـــه، کـــد ایثارگری خـــود را در ج نماینـــد. در غیـــر اینصورت ایـــن مرکز هیچگونه مســـئولیتی
جهت اعمال ســـهمیه ایشـــان نخواهد داشـــت.
4 )همـــه قوانیـــن و مقررات داخلـــی مرکز برای تمام داوطلبین و پذیرفته شـــدگان الزم االتباع اســـت
و تغییـــرات آتی در قوانین و مقررات به منزله ســـلب حق مکتســـبه نبوده و رعایـــت آنها نیز الزامی
خواهـــد بود.
5 )پذیـــرش نهایـــی منوط بـــه اخذ حد نصاب نمـــره علمی و وجـــود ظرفیت در حـــوزه قضایی مورد
تقاضـــا میباشـــد.
6 )چنانچـــه در هـــر مرحلـــه از آزمـــون تا صـــدور پروانه و بعـــد از آن خـــاف اظهارات و مدارك ارســـالی
از ســـوی داوطلبـــان ثابـــت گـــردد از فهرســـت داوطلبان یـــا پذیرفته شـــدگان حـــذف و در صورت
ً صـــدور پروانـــه نیـــز، پروانـــه آنـــان باطل خواهد شـــد.
7 )از پذیرفتـــه شـــدگان در آزمـــون كتبی، مصاحبه علمی-شـــخصیتی بـــه عمل خواهد آمـــد و صرفا
پـــس از بررســـی صحت مـــدارك، دارا بودن شـــرایط قانونی و طـــی مراحل مصاحبـــه و گزینش، به
مرحلـــه کارآمـــوزی راه خواهنـــد یافت.
8 )بـــه متقاضیان اخـــذ پروانه وکالت پس از پذیـــرش در آزمون، مصاحبه علمی-شـــخصیتی و احراز
صالحیـــت، پروانـــه کارآمـــوزی اعطاء میگردد و موظفند بـــه مدت ۱۸ ماه عالوه بـــر انجام تکالیف
آموزشـــی، تحـــت نظر وکیل سرپرســـت مطابق بـــا قوانین و مقـــررات حا کم به کارآمـــوزی و وکالت
در برخـــی دعـــاوی بپردازنـــد، کارآمـــوزان پـــس از طـــی موفقیتآمیـــز دوره کارآمـــوزی و قبولـــی در
ارزیابیهـــای حیـــن و پایـــان ایـــن دوره موفق بـــه کســـب پروانه وکالـــت پایه یک میشـــوند.
9 )تأخیر بیش از یک سال در هر یک از مراحل قبولی را کان لم یکن خواهد کرد.


نوشته شده در : یکشنبه 7 مهر 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر اسماعیل ساولانی استاد برجسته حقوق جزا و مولف کتابهای حقوق جزا و تست های تالیفی

فایل صوتی تدریس حقوق جزای عمومی استاد ساولانی


نوشته شده در : یکشنبه 31 شهریور 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: دانلود رایگان فایل صوتی آیین دادرسی کیفری ساولانی فایل صوتی جزا سماواتی فایل صوتی استاد ساولانی فایل صوتی اسماعیل ساولانی ، اسماعیل ساولانی ،

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری 98

بسمه تعالی

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری  ایران  سال ۱۳۹۸

به اطلاع متقاضیان می‌رساند کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهگیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران- خراسان رضوی، شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه – همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل-  مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز -چهارمحال و بختیاری- یزد و ایلام از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز مجموعاً ۳۴۵۱ نفر به شرح ذیل و با توجه به شرایط و موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند.

۱- ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت  به تفکیک نام و کد کانون:

کد کانون نام کانون ظرفیت پذیرش آزاد ظرفیت پذیرش ایثارگران    جمع کل
۱ مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰ ۴۵۰ ۱۵۰۰
۲ آذربایجان شرقی ۱۰۵ ۴۵ ۱۵۰
۳ فارس و کهگیلویه و بویراحمد ۷۰ ۳۰ ۱۰۰
۴ اصفهان ۱۴۰ ۶۰ ۲۰۰
۵ آذربایجان غربی ۵۷ ۲۵ ۸۲
۶ مازندران ۷۰ ۳۰ ۱۰۰
۷ خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ۱۰۵ ۴۵ ۱۵۰
۸ گیلان ۶۳ ۲۷ ۹۰
۹ قزوین ۶۳ ۲۷ ۹۰
۱۰ خوزستان ۷۱ ۳۱ ۱۰۲
۱۱ کرمانشاه ۴۶ ۲۰ ۶۶
۱۲ همدان ۳۵ ۱۵ ۵۰
۱۳ قم ۱۸ ۸ ۲۶
۱۴ کردستان ۲۶ ۱۰ ۳۶
۱۵ گلستان ۲۸ ۱۲ ۴۰
۱۶ اردبیل ۳۲ ۱۳ ۴۵
۱۷ مرکزی (اراک) ۲۱ ۹ ۳۰
۱۸ بوشهر ۴۹ ۲۱ ۷۰
۱۹ زنجان ۴۲ ۱۸ ۶۰
۲۰ لرستان ۴۲ ۱۸ ۶۰
۲۱ کرمان ۶۳ ۲۷ ۹۰
۲۲ البرز ۹۱ ۳۹ ۱۳۰
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۱۱ ۳ ۱۴
۲۴ یزد ۹۱ ۳۹ ۱۳۰
۲۵ ایلام ۲۸ ۱۲ ۴۰

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه آزاد و ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت‌نام به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند در صورت ثبت‌نام مکرر، ثبت‌نام داوطلب کلاً کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

۲- مواد امتحانی:

این آزمون، کتبی، یک مرحله‌ای  به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل می‌باشد:  

ردیف نام دروس ضریب
۱ حقوق مدنی ۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۳ حقوق تجارت ۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲
۶ آیین دادرسی کیفری ۲

تبصره ۱: سوالات هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آراء وحدت رویه مرتبط به شرح پیوست این آگهی طرح می شود.

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۳-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱: کسانی که  فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره ۳:  دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۳-۳ – شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام  سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴- برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۴-۱- اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند ۲-۳ و تبصره های آن،  بدون حاشیه‌های زاید و با فرمتjpg   و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ‌التحصیلی یا  دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می‌باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل”  یا ” دانش آموخته “ قید نشده  باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن  مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg   و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۴-۳- هزینه ثبت نام  مبلغ  ۱۱۰۰۰۰۰ هزار ریال( صدو ده هزار تومان )

تبصره: واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت‌نام اینترنتی در زمان تعیین شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.

۴-۴- اسکن عکس متقاضی:

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg   و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

 • تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت‌نام آنها توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، تاکید می‌گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴-۵– داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند (صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون) گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام ارسال نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال  ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق العاده‌ای برای پذیرش  این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

۴-۶- سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس ماده ۵۹ اصلاحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج” زیر ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی

پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان

ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ث- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%)و بالاتر

ج- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه‌های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین ، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۱۰% به بالا، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: بر مبنای قسمت اخیر ماده ۵۹ مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.

رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه (۱۲) سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته‌اند و فرزندان این رزمندگان که پدریا مادرشان حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانه دارد می‌توانند با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: با توجه به مفاد بند چ ماده ۸۸ الحاقی به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی باشند.

تذکرات مهم:

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲– همسران رزمندگان (داوطلبانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌باشند.

۳- کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این  آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴– داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

۵- شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» آنان است که در قسمت اخیر ماده ۵۹الحاقی همانند ماده ۵۹ قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶– به موجب الحاق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت،تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.

۱۰- نظر به اینکه پذیرش داوطلبان در سهمیه انتخابی آنان صورت می گیرد، ضروری است داوطلبان ارجمند هنگام ثبت نام در انتخاب گزینه سهمیه عادی یا ایثارگران دقت نمایند.

۴-۷- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت‌نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون  به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۵-۱- ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷انجام خواهد شد.

۵-۲- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت‌نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور العمل اعلام شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعلام شده در بند ۱-۵، نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم  آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۵-۳- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir به  اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۵-۴- آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب کرده است برگزار می‌شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۰۸می‌باشد.

۶- تذکرات لازم:

۶-۱- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام از طریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۴ این آگهی اقدام نمایند.

۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ۱۰ روز خواهد بود.

۶-۳- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۶-۴-  داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده در تقاضانامه ثبت‌نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند. هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۶-۵- متقاضیان باید در پایان ثبت‌نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت‌نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی در صورت قبولی از ثبت‌نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۶-۷- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۶-۸- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت‌نام تأکید می‌شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۶-۹- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۶-۱۰- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۶-۱۱- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره۱: طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی،اصفهان، زنجان ،قزوین ، کرمان، مرکز، همدان کارآموزانی که در حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند می‌توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

۶-۱۲- داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع است.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

پیوست – جدول قوانین و مقررات آزمون  ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۸

حقوق مدنی
۱- قانون مدنی
۲- قوانین روابط موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
۳- قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱
۴- قانون مسئولیت مدنی
۵- قانون امور حسبی
۶- قانون تملک آپارتمانها
۷- قانون افراز و فروش املاک مشاع
۸- قانون پیش فروش ساختمان
۹- قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
۱۰- قانون زمین شهری
۱۱- قانون ثبت احوال
۱۲- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
۱۳- قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۴- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
۱۵- قانون حمایت ازحقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
آیین دادرسی مدنی
۱- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
۲- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
۳- قانون اجرای احکام مدنی
۴- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
۵- قانون شوراهای حل اختلاف
۶- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۷- قانون امور حسبی
۸- قانون تملک آپارتمانها
۹- قانون وکالت ۱۳۱۵
۱۰- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳
۱۱- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶
۱۲- آیین نامه  آیین دادرسی کار
۱۳- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا وطرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
  حقوق تجارت  
۱- قانون تجارت
۲- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷
۳- قانون تصفیه امور ورشکستگی
۴- قانون ثبت شرکتها
۵- قانون صدور چک و کلیه اصلاحیه های آن
۶- ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۷- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین نامه های آن
۸- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرائی آن
۹- قانون شرکتهای تعاونی
۱۰- قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۱۱- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۲- مواد ۲۴،۳۶،۶۲،۶۴ ازقانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه
۱۳- قانون بازار بورس اوراق بهادار
۱۴- قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
۱۵- قانون تجارت الکترونیکی
۱۶- قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
حقوق جزا
١- قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵_ ١٣٩٢
٢- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب  ۱۳۶٧
٣- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و الحاقیه آن
۴- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
۵- قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند
۶- قانون صدورچک با آخرین اصلاحات تا سال ١٣٩٧
۷- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۸- قانون جرایم رایانه‌ای
۹- قانون مبارزه با پولشویی
۱۰- قانون مبارزه با قاچاق انسان
۱۱- قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند
۱۲- قانون جرم سیاسی
۱۳- قانون خودداری از کمک به مصدومین
۱۴- قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
۱۵- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
۱۶- قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی
 ۱۷- احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ و قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩۱
آیین دادرسی کیفری‌
۱- اصول جزایی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ _ ١٣۶٨
٢- قانون آیین دادرسی کیفری
٣- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۴- قانون رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع
۵- آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، دیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب

 


نوشته شده در : جمعه 29 شهریور 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: آگهی آزمون پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری 98 ، آگهی آزمون پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت کانونهای دادگستری 98 ،

آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال 1398 برگزار می‌شود

جزئیات آزمون وکلای قوه قضائیه را می‌تواتید در این آگهی مشاهده نمائید.

Markazvokala-azmoon98نوشته شده در : چهارشنبه 20 شهریور 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 98 ، آزمون وکالت کانون مشاوران در سال 98 ، ثبت نام آزمون وکالت 98 ضرایب و منایع امتحانی آزمون وکلا ،

تدریس حقوق تجارت ۳ استاد رشیدی نسب

فایل صوتی تدریس حقوق تجارت ۳ استاد رشیدی نسب

۱+


نوشته شده در : یکشنبه 17 شهریور 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس حقوق تجارت ۳ استاد رشیدی نسب ،

فایل تصویری حقوق تجارت

[ ]


نوشته شده در : دوشنبه 28 مرداد 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل تصویری حقوق تجارت ،

فیلم اموزشی تدریس آیین دادرسی مدنی

[]


نوشته شده در : دوشنبه 28 مرداد 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فیلم اموزشی تدریس آیین دادرسی مدنی ،

فایل تصویری تدریس حقوق مدنی

[ ]


نوشته شده در : دوشنبه 28 مرداد 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل تصویری تدریس حقوق مدنی ،

بسته امادگی ازمون وکالت 98

نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸

تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید

نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی

نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت

نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی

نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸


نوشته شده در : چهارشنبه 23 مرداد 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

برچسب ها: بسته امادگی ازمون وکالت 98 ، مدنی ولد بیگی ، تجارت رششیدی نسب ، جزا ساولانی ، اصول فقه شبخیز ، کیفری ساولانی ، ایین دادرسی مدنی کمالوند ،

تقدیم به داوطلبان با انگیزه و پرتلاش ازمون وکالت 98

نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸

تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید

نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی

نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت

نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی

نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸


نوشته شده در : شنبه 5 مرداد 1398  توسط : احمد باقری.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic